Pla d'estudis ** Grau Superior Projectes d'edificació **
 1er CURS :                               
Mòdul 1: Representacions de construcció  ……………………..             231 hores / 7 setmanals           
Mòdul 3: Replanteigs de construcció …………………………….                99 h / 3
Mòdul 5: Instal·lacions en edificació ……………………………...                99 h / 3
Mòdul 6: Eficiència energètica en edificació …………………….                66 h / 2
Mòdul 9: Estructures de construcció  ………………………………..              99 h / 3 +  33h anglès I
Mòdul 10: Disseny i construcció d'edificis ……………………….                132 h / 4 +  33h anglès II
Mòdul 11: FOL  ……………………………………………………....              99 h / 3

 2n CURS:                                 
Mòdul 2: Amidaments i valoracions de construcció …………….                99 h / 3
Mòdul 4: Planificació de construcció ……………………………..               132 h / 4
Mòdul 7: Projecte d’edificació residencial                                264 h / 8
Mòdul 8: Projecte no residencial                                           165 h / 5
Mòdul 12:  Empresa i iniciativa emprenedora ……………………               66 h / 2
Mòdul 13: Projecte de rehabilitació en edificació ……………………               33 h / 1 
Mòdul 14: F.C.T (Formació pràctica en centres de treball)………………………..       350 h 


Relació dels mòduls professionals i unitats formatives:

Mòdul 1: Representacions de construcció.

Durada: 231 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Representació bàsica de projectes de construcció. 66 hores

UF 2: Representació assistida per ordinador. 66 hores

UF 3: Presentació i gestió documental de projectes de construcció. 66 hores

Mòdul 2: Amidaments i valoracions de construcció.

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Amidaments i pressupostos. 66 hores

UF 2: Control de costos. 33 hores

Mòdul 3: Replanteigs de construcció.

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Organització dels replanteigs. 33 hores

UF 2: Replanteigs d’obres. 66 hores

Mòdul 4: Planificació de construcció

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Estudis i plans de seguretat. 44 hores

UF2: Planificació de projectes i obres. 88 hores

Mòdul 5: Instal·lacions en edificació

Durada: 99 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Instal·lacions d’aigua i electricitat. 33 hores

UF2: Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’ACS. 44 hores

UF3: Instal·lacions especials, de protecció contra incendis i de telecomunicacions. 22 hores

Mòdul 6: Eficiència energètica en edificació

Durada: 66 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Limitació de la demanda energètica d’edificis. 22 hores

UF2: Qualificació energètica d’edificis. 44 hores

Mòdul 7: Desenvolupament de projectes d’edificació residencial.

Durada: 264 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

Unitats formatives que el componen:

UF1: Estudis previs de projectes d’edificació. 33 hores

UF2: Projecte bàsic d’edificació. 66 hores

UF3: Projecte executiu d’edificació. 66 hores

UF4: Projectes d’edificació amb programari de modelatge. 66 hores

Mòdul 8: Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial

Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació. 33 hores

UF2: Documentació gràfica de projectes d’instal·lacions en edificació. 66 hores

UF3: Documentació escrita de projectes d’instal·lacions en edificació. 33 hores

Mòdul 9: Estructures de construcció.

Durada: 132 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Càlcul d’elements estructurals. 33 hores

UF2: Construcció d’elements estructurals. 33 hores

UF3: Terrenys i obres de terra. 33 hores

Mòdul 10: Disseny i construcció d’edificis.

Durada: 165 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Definició de projectes d’edificació. 66 hores

UF 2: Solucions constructives en edificació. 66 hores

UF 3: Estructures en edificació. 33 hores

Mòdul 13: Projecte en edificació.

Durada: 33 horesMòdul 14:  Formació en centres de treball (FCT).

Durada: 350 hores

Programa formatiu. Activitats formatives de referència relacionades amb:

1.  Definició i desenvolupament del projecte bàsic d’un edifici.

2.  Desenvolupament del projecte d’execució d’un edifici.

3.  Valoració i control de costos d’obres de construcció.

4.  Planificació i seguiment de projectes i l’execució d’obres de construcció.

5. Gestió de la documentació de projectes i obres de construcció.

6. Replanteig d’obres de construcció.

7. L’estudi i/o pla de seguretat i el seu seguiment en obres de construcció.

 Anglés

Durada: 66 hores

UF 1: 33h  Estructures

UF 2: 33h Disseny